รายการธุรกิจ
...
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
อื่นๆ
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พาณิชย์
จ.อุตรดิตถ์
...
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
พาณิชย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.ปทุมธานี
...
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
พาณิชย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
พาณิชย์
จ.กรุงเทพมหานคร