ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
พาณิชย์
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2482 เดิมใช้ชื่อ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพ) จำกัด เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง นายอึ้งยุกหลง ล่ำซำ กับ นายแอนดรูว์ บิตตี้ จากบริษัท ดับบลิว อาร์ ล็อกซเล่ย์ ในฮ่องกง โดยช่วงแรกเริ่มจากธุรกิจโรงสีข้าว และส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และไม้ เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพ) จำกัด และได้ขยายธุรกิจเป็นการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 25 มกราคม พ.ศ. 2537 ในกลุ่มพาณิชย์ชื่อ “LOXLEY” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจ สินค้าและบริการ ใน 5 สายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สายธุรกิจเทรดดิ้ง สายธุรกิจพลังงาน สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ และสายธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐาน คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ เครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุ ระบบขนส่ง ระบบควบคุม พลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและการจัดจำหน่าย การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

05328329
Loxley@gmail.com