ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
อุตสาหกรรมการผลิต
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สยามแอดวานซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 เริ่มประกอบธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ โดยนายพดด้วง คงคามี และนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน ไม่ว่าสิทธิการเช่า หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อให้กลุ่มลูกค้า ใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวเนื่องตามอายุสัญญา โดยมีโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่มลูกค้า จำนวนรวม 17 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญารวมประมาณ 41.1 เมกะวัตต์ บนพื้นที่โครงการรวม 750-3-48.5 ไร่ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายฐานรายได้ในธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด (“SAAM-SP1”) และบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำกัด (“SAAM-SP2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2.0 เมกะวัตต์ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (“FIT”) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญาจำนวน 25 ปี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) แล้ว จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย SAAM-SP1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

020961936
Saam@hotmail.com