ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการฝึกอบรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมในยุคนั้นได้แก่ ภาษาซี ปาสคาล วิสชัวเบสิก (Microsoft Visual Basic) และโปรแกรมออฟฟิสทั่วไป ตั้งแต่การใช้งาน Windows พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint ,Access เป็นต้น โดยได้รับความไว้วางใจให้จัดการอบรมให้แก่ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัท ได้เน้นการบริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ระดับองค์กร (Enterprise Solution) อย่างครบวงจร ซึ่งสามารถให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการจำลอง ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของทีมงานที่มากกว่า 10 ปี ทำให้หลักการทำงานของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสนอในการบริการและเสนอในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่ประยุกต์กับประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ที่สร้างสมมา ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้ยกระดับมาตรฐานงาน และกระบวนการพัฒนาระบบภายในองค์กร ด้วยการดำเนินการจนได้รับรองมาตรฐาน CMMI 1 (Capability Maturity Model Integration) ในระดับที่ 3 (CMMI Level 3) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ มากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการของเรา
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

0251370256
interSet@gmail.com