ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
อุตสาหกรรมการผลิต
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
เราเชื่อมาโดยตลอดว่า การทำธุรกิจมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยอดขายหรือกำไรเท่านั้น แต่องค์กรจะต้องตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะธุรกิจเองไม่สามารถดำเนินไปได้โดยปราศจากการสนับสนุนโดยสังคมรอบด้าน ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว ทำให้เราลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานในทุกขั้นตอนของ Value Chain ควบคู่ไปกับการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ ประหยัดการใช้ทรัพยากร ภายใต้หลักการ 3S คือ Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งเป็นหลักการที่เราใช้ในทุกแห่งที่เรามีฐานธุรกิจนอกจากการลงทุนในทรัพย์สินแล้ว ทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านั้นก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วย ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงศรีไทย โดยให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนให้มีอาชีพติดตัว จ้างคนท้องถิ่นมาทำงานเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะแก่คนพิการเพราะเราเชื่อว่า Human Capital จะส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข (Social Capital)
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

024270088
srithaisuperware@hotmail.com