ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
ทุกโปรแกรมสามารถโอนข้อมูล Master File จากโปรแกรมที่ท่านใช้งานปัจจุบันได้ทั้งหมด รองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบบริษัทตัวแทนออกของ/ชิปปิ้ง Sign เอง หรือส่งให้เจ้าของสินค้าเป็นผู้ Sign ด้วย Program KsoftSigner (Windows Application) การลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบบริษัทตัวแทนออกของ/ชิปปิ้ง Sign เอง หรือส่งให้เจ้าของสินค้าเป็นผู้ Sign สามารถ Sign ผ่าน Website Ksoft Service (Web Application) บน IPAD และ iPhone หรือส่งเฉพาะหน้าใบขนสินค้าได้ (ใบขนสินค้าขาเข้า, ใบขนสินค้าขาออก, ใบกากับการขนย้ายสินค้า, ใบ Short และส่งยกเลิกใบขนฯ)
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

0272295687
k-soft@gmail.com